แนวทางการปฏิบัติงาน
  • รอการบันทึกข้อมูล
บทความน่าสนใจ
  • กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
Who's Online
เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
จำนวนผู้เข้าชม

          ด่วนที่สุด ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนทีสุด ที่ ศธ 04009/ว5197  ลงวันที่ 7  ตุลาคม  2556   เรื่อง งดออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ด้วยนายชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556  และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ นายอภิชาติ  จีระวุฒิ  เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรื่อง ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 เห็นควรแจ้งโรงเรียนในเขตพื้นที่ทราบเรื่องการงดออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนกว่า สพฐ.จะจัดส่งบัตรมาให้ จึงเรียนมาเพื่อทราบหากได้รับบัตรฯ ใหม่แล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2013 เวลา 09:29 น.)

 

          ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 

          ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยูธยา เขต 2 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม

 

          ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เรื่อง ผลงานที่บุคคลส่งประเมิน รายละเอียดเพิ่มเติม

 

บทความที่ผ่านมา